تلفن:

09361188584 09361188584

مشاورین:

09157054684-09361188584

همایش خود مدیریتی و خود تحّولی

1393/4/29
همایش خود مدیریتی و خود تحّولی

این همایش در مشهد سالن هاشمی نژاد توسط اریکه ایرانیان برگزار گردید ، در این همایش دکتر آزمندیان مدوعین را به زندگی دعوت کرد که هدف جزو بنیادترین موضوع آن قرارگرفت . سایروسافت به عنوان اسپانسر ویژه در این همایش حضور پیدا کرد و مدوعین را به سمت تجارت الکترونیک دعوت نمود .

همایش خود مدیریتی و خود تحّولی همایش خود مدیریتی و خود تحّولی
همایش خود مدیریتی و خود تحّولی همایش خود مدیریتی و خود تحّولی
همایش خود مدیریتی و خود تحّولی همایش خود مدیریتی و خود تحّولی
همایش خود مدیریتی و خود تحّولی همایش خود مدیریتی و خود تحّولی
همایش خود مدیریتی و خود تحّولی همایش خود مدیریتی و خود تحّولی
همایش خود مدیریتی و خود تحّولی همایش خود مدیریتی و خود تحّولی
همایش خود مدیریتی و خود تحّولی همایش خود مدیریتی و خود تحّولی
همایش خود مدیریتی و خود تحّولی همایش خود مدیریتی و خود تحّولی

اخبار فناوری اطلاعات سایروسافت

آرشیو اخبار

حضور در همایشات سایروسافت

آرشیو همایش

مقالات فناوری اطلاعات سایروسافت

آرشیو مقالات